Een robuuste

bibliotheekorganisatie

Een robuuste bibliotheekorganisatie

Een robuuste bibliotheekorganisatie is een organisatie die staat als een huis, een breed draagvlak geniet en een actieve rol vervult in de verschillende wijken en dorpen. Van belang is een breed aanbod te kunnen blijven bieden aan de verschillende doelgroepen.


Cijfers (uitleningen, bezoeken, leden)

In 2022 konden de vestigingen het hele jaar open blijven en verdubbelde het aantal bezoeken van het jaar daarvoor, naar 161.557.

2020 2021 2022
Leden 12.615 11.782 12.083
Uitleningen (incl. verlengingen) 339.507 276.019 295.267
Reserveringen 30.931 40.403 34.764
Actuele collectie omvang 87.281 88.128 113.613
Van die leden zijn er in december 7.018 jonger dan 18 jaar en 5.065 18 jaar of ouder. Bij de periodieke opschoning zijn 2061 (inactieve) leden verwijderd.


Collectie

Onze collectie, de basis van het bibliotheekwerk, blijft steeds veranderen en vernieuwen. De collectievorming wordt gedaan op basis van collectieprofielen die jaarlijks worden bijgesteld.


Online Bibliotheek

Een robuuste bibliotheekorganisatie betreft niet alleen de fysieke bibliotheek maar ook de online bibliotheek. Tijdens corona heeft het gebruik van de online Bibliotheek een enorme vlucht genomen en in 2022 steeg het aantal geleende e-books en e-book accounts verder.

2020 2021 2022
Geleende e-books 22.076 21.265 e-books
6.363 luisterboeken
23.013 e-books
7.393 luisterboeken
E-book accounts (inclusief Luisterbieb) 953 1654 2006
Aantal sessies gebruik Iguana app 27.610 41.141 56.214


Website, nieuwsbrief, social media

Maandelijks gaat er een digitale nieuwsbrief de deur uit met daarin meer informatie over wat er allemaal gebeurt in de bibliotheek. Verder is de Bibliotheek actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Met ieder kanaal wil de Bibliotheek een andere doelgroep bedienen. De vernieuwde website had in 2022 78.615 bezoekers.


Samenwerking

De Bibliotheek is er voor iedereen! Door de samenwerking met veel verschillende partijen te zoeken, wil de Bibliotheek zoveel mogelijk mensen bereiken en op die manier ook haar diverse aanbod onder de aandacht brengen. We werken steeds meer samen met de gemeenten en maatschappelijke partners. Dat uit zich onder andere in onze betrokkenheid bij de totstandkoming van het OAB beleid en onze deelname aan de Lokaal Educatieve Agenda.

Samenwerking

Wethouder Hans te Lindert en Joyce Holthausen hebben in december de samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsagenda getekend voor het bibliotheekwerk in de periode 2023-2026. Hierin zijn afspraken gemaakt om samen invulling te geven aan het doel: een gezonde samenleving waarin alle inwoners uit de gemeente Aalten kunnen meedoen.

Samenwerking


Vrijwilligers

In 2022 verwelkomden we 44 nieuwe vrijwilligers en hadden in totaal 138 vrijwilligers een contract bij de Bibliotheek. Samen vervulden ze 148 vrijwilligersrollen. Daarnaast telde de Raad van Toezicht ook nog 6 vrijwilligers. Om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen verzorgen, is de Bibliotheek altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Op 20 oktober organiseerden we een vrijwilligersbijeenkomst om te laten zien hoe blij we zijn met hun inzet en betrokkenheid. Tevens was het een mooie gelegenheid om kennis te maken met elkaar en het uitgebreide aanbod van de Bibliotheek!


Medewerkers

In 2022 had de Bibliotheek aan het einde van het jaar 24 medewerkers in dienst. Op 22 juni werd er een medewerkersbijeenkomst in zomerse sferen georganiseerd en aan het einde van het jaar een kerstbijeenkomst met pubquiz. Het was fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Omdat onze dienstverlening steeds breder wordt betekent dit ook dat we als organisatie op meer vlakken ondersteuning moeten kunnen bieden. Hiervoor zijn verschillende bijscholingen georganiseerd. Ook hebben enkele medewerkers zich verder geschoold zodat zij ook bij andere vraagstukken inzetbaar zijn.


RvT

De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort houdt toezicht op het bestuur van de Bibliotheek. Dat doet de RvT in overeenstemming met de Governance Code Cultuur en met in achtneming van het Directiestatuut van de Bibliotheek. Jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren. De resultaten van deze evaluatie bespreekt de RvT met de directeur – bestuurder.

De RvT kwam in 2022 zeven keer bij elkaar. De RvT stelt o.a. de begroting en de jaarrekening vast. Zij bespreken de voortgang van de realisatie van het jaarplan, de gang van zaken in de organisatie en ontwikkelingen, risico’s en kansen van de Bibliotheek op de middellange termijn. Voor zover van belang, is zij betrokken bij het bestuurlijk overleg met de subsidieverstrekkende gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. Op ad hoc basis en op verzoek van de directeur – bestuurder, adviseren individuele leden van de RvT de organisatie vanuit hun eigen achtergrond en ervaring.

Gedurende het jaar 2022 hadden de herijking van het personeelsbeleid (inclusief de aanzet voor een nieuw “functiehuis”), de afronding van de nieuwe huisvesting in Aalten en de afspraken met de twee gemeenten over de subsidiering van de Bibliotheek op de langere termijn, de bijzondere aandacht van de RvT.

Daarnaast besteedde de Raad haar aandacht aan de werving van een nieuwe directeur – bestuurder en een nieuwe voorzitter van de RvT. De Raad is zeer verheugd over het feit dat Joyce Holthausen als directeur-bestuurder met ingang van 2 mei 2022 de Bibliotheek is komen versterken. Dit geldt ook voor Alain van de Haar, die komend jaar wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht.

De RvT was aan het begin van het jaar 2022 als volgt samengesteld: Theo van Amersfoort (voorzitter), Paul Grimmelikhuizen, Harry Ketelaars, Piet Litjens, Wilma Mossink en Margriet Overmeyer. Op eigen verzoek heeft Margriet Overmeyer haar functie binnen de RvT per 1 september 2022 neergelegd. Op deze datum is ook Theo van Amersfoort - na de afronding van zijn tweede vierjaarsmandaat als voorzitter van de RvT – uit de Raad getreden.


Ontmoetingsplek

De Bibliotheek is een ontmoetingsplek! En deze willen we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Samen met leerlingen van het Almende College hebben we tachtig kerstkaarten geschreven met een uitnodiging voor een kopje koffie in de bibliotheek. Deze kaarten heeft Sociaal Werk Oude IJsselstreek vervolgens naar (eenzame) ouderen gebracht, waaronder de bezoekers van de Seniorensoos.

Bezoekers van de Seniorensoos

Tijdens de Wereld Alzheimer Week in september konden mensen aanschuiven bij de Proattafel in de Bibliotheek Terborg, Ulft en Varsseveld. Op deze manier kwamen ze op een laagdrempelige manier in contact met professionals aan wie ze hun vragen over dementie konden stellen.

Na een succesvolle pilot, is de Bibliotheek Aalten in 2022, naast de donderdag en de zaterdag, ook geopend op dinsdag- woensdag- en de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De Bibliotheek sluit daarmee beter aan bij de openingstijden van de winkels.

Een leven lang leren

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel